Regulamin serwisu

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2018

§ 1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument
 2. Platforma internetowa - system informatyczny mieszczący się pod adresem www.runateam.com pozwalający na przedstawienie ofert Usługodawców i umożliwienie podmiotom trzecim wyboru interesujących ich produktów lub usług.
 3. Użytkownik – podmiot zainteresowany skorzystaniem z Platformy
 4. Usługodawca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, oferujący swoje produkty lub usługi za pośrednictwem prowadzonej przez siebie platformy internetowej - Serveraptor Mateusz Kwiatkowski, z siedzibą w Jankowie Gdańskim, przy ulicy Mokrej 21, 80 - 180 Kolbudy, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5832985109, REGON 361423732
 5. Strony - Usługodawca wraz z Użytkownikiem
 6. Administrator danych - podmiot gromadzący i przetwarzający w niezbędnym zakresie dane udostępnione mu przez Usługodawcę (Serveraptor Mateusz Kwiatkowski)
 7. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych w systemie informatycznym, takie jak: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, zmienianie, opracowywanie, udostępnianie, usuwanie.

§ 2. Przedmiot

Mateusz Kwiatkowski w ramach prowadzonej przez siebie działalności, funkcjonującej w obrocie gospodarczym pod firmą “Serveraptor Mateusz Kwiatkowski” zobowiązuje się do prowadzenia hostingu aplikacji Użytkownika.

§ 3. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma obowiązek zapłaty na rzecz Usługodawcy odpowiedniego wynagrodzenia w ustalonym przez strony terminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z aplikacji zgodnie z przepisami prawa.

§ 4. Obowiązki Usługodawcy

Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia swoich usług z największą starannością, zważając przy tym na przepisy m.in. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i ochroną danych osobowych.

§ 5. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik sam odpowiada za wszelkie roszczenia osób trzecich, związane z jakością samej usługi świadczonej przez jego aplikację na rzecz tych podmiotów.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści udostępniane za pośrednictwem hostowanej aplikacji i jest jedynym właściwym adresatem roszczeń z nimi związanych, pochodzących od osób trzecich.
 3. Użytkownik oświadcza, że prowadzona przeze niego działalność jest zgodna z prawem w zakresie pełnoletności, koncesji oraz spełnienia wszelkich wymagań prawnych. W przeciwnym wypadku Użytkownik poniesie odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji.
 4. Użytkownik odpowiada za przechowywanie haseł dostępowych do Platformy.

§ 6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne utraty korzyści przez Użytkownika, jeżeli są one związane z niedopełnieniem przez niego konkretnych procedur lub wynikają z braku odpowiedniej komunikacji Usługodawcy z Użytkownikiem.
 2. Usługodawca nie odpowiada za treści umieszczone przez Użytkownika w hostowanej aplikacji i nie może być adresatem roszczeń z nimi związanych, pochodzących od osób trzecich.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za czasowy, niezapowiedziany brak dostępu do platformy internetowej jeżeli spowodował, że dostępność aplikacji była mniejsza niż 99,5% w skali miesiąca (niedostępność trwająca ponad 3 godziny i 39 minut). Do tej liczby wliczany jest czas, w którym aplikacja nie działała w ogóle lub działała nieprawidłowo. Wówczas Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia łączącej strony umowy, będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do platformy i aplikacji wynikający np. z przerw technicznych oraz prowadzenia działań służących zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych usług lub ochrony danych, jeżeli Użytkownik został o tych działaniach poinformowany z 7-dniowym wyprzedzeniem drogą mailową.

§ 7. Wynagrodzenie Usługodawcy

Użytkownik zobowiązuje się do wypłacania Usługodawcy wynagrodzenia za jego pracę zgodnie z Cennikiem pakietów umieszczonym na stronie https://runateam.com/pl/cennik

§ 8. Ochrona danych Użytkownika

 1. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych Użytkownika. Ich przetwarzanie jest możliwe tylko w zakresie, w jakim będzie to konieczne dla wypełnienia postanowień niniejszego regulaminu lub dobrowolnego otrzymywania komunikatów marketingowych. Użytkownika wiążą w tym zakresie przepisy prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Dane osobowe pobierane bezpośrednio od Użytkownika to jedynie dane potrzebne do wystawienia dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury) i prowadzenia kontaktu usprawniającego współpracę między Stronami.
 3. Użytkownik ma możliwość samodzielnego ustawienia dostępu do treści i danych. W zależności od wybranej opcji, jego dane mogą być całkowicie ukryte, dostępne jedynie dla wybranych osób lub w pełni publiczne. Usługodawca zobowiązuje się do stosowania się do wyboru Użytkownika i zachowania jego danych w poufności, we wskazanym zakresie.
 4. Dane udostępnione Usługodawcy są przez niego przechowywane w czasie wskazanym przez przepisy prawa podatkowego.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w powyższym zakresie przez Usługodawcę.
 6. Administratorem danych jest Serveraptor Mateusz Kwiatkowski, z siedzibą w Jankowie Gdańskim, przy ulicy Mokrej 21, 80 - 180 Kolbudy, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5832985109, REGON 361423732.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych,
  2. dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek,
  3. usunięcia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. przenoszenia danych
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji na temat:
  1. celów przetwarzania
  2. kategorii danych osobowych
  3. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane
  4. planowanego okresu przechowywania danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 9. Czas trwania

 1. Usługi świadczone będą przez okres wynikający z cennika z możliwością przedłużania.
 2. Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług za pomocą panelu klienta, przy czym niniejsza czynność polega na rezygnacji w ten sposób, że wykupiony pakiet nie przedłuży się automatycznie po jego wygaśnięciu. Usługodawca zastrzega brak możliwości zwrotu płatności za bieżącą subskrypcję i natychmiastowego wyłączenia usługi.

§ 10. Konsekwencje naruszeń

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawa do treści regulaminów, umów, a także zdjęć i grafik zamieszczanych na swojej platformie internetowej, na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania w terminie 14 dni w przypadku:
  1. utrudnionego lub całkowicie nieskutecznego kontaktu z Użytkownikiem w czasie co najmniej 31 dni,
  2. nieterminowego uiszczania przez Użytkownika należności na rzecz Usługodawcy lub nieuiszczania ich wcale,
  3. nieprzestrzegania przez Użytkownika przepisów prawa (np. poprzez udostępnianie materiałów niezgodnych z prawem)
  4. używania aplikacji do wysyłania spamu (Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usługi w tym przypadku oraz umożliwienia Użytkownikowi wyjaśnień lub zaprzestania używania aplikacji)
  5. nieuregulowania przez Użytkownika opłaty za kolejny okres rozliczeniowy
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania powyższej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zamknięcia lub likwidacji przedsiębiorstwa prowadzonego przez Użytkownika.

§11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia samego regulaminu, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Ewentualne spory wynikające z zawarcia lub wykonywania postanowień regulaminu, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.